ADVIESRAAD MO - KAMPEN

************

Participatie

De participatiewet gaat over:

de sociale binding in de wijk

de daklozen

ouders die willen weten waar ze terecht kunnen met vragen over opvoeding

de mantelzorger die overbelast dreigt te raken

de oudere die slecht ter been is of dreigt te vereenzamen

bestrijding van huiselijk geweld

mensen met beperkingen die niet zelf hun huishouding kunnen runnen

 

De Wmo is bedoeld om de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van burger te bevorderen en tegelijkertijd een schild te bieden voor kwetsbare burgers, die niet op eigen kracht zelfredzaam kunnen zijn. Eigen verantwoordelijkheid en solidariteit gaan zo hand in hand.

Het doel van deze wet is dat alle mensen actief aan de samenleving mee kunnen doen. En dan gaat het niet alleen om zorgbehoeftige ouderen of met mensen met verstandelijk- of lichamelijke beperkingen, maar ook over mensen die, om wat voor reden dan ook, zichzelf niet helemaal goed kunnen redden of buiten de maatschappij dreigen te vallen.

In bijna alle gemeenten zijn verschillende belangen- en vrijwilligersorganisaties (kortweg lokale organisaties) actief die zich inzetten voor medeburgers. Denk aan een ouderenbond, een gehandicaptenplatform, een vereniging voor ouders van verstandelijk gehandicapte kinderen, maar ook vrouwenorganisaties en kerkelijke organisaties. Deze bezoeken vaak mensen, organiseren activiteiten of doen aan belangenbehartiging. Hierdoor hebben ze een netwerk naar burgers en zeer waarschijnlijk een goed zicht op wat er leeft bij kwetsbaren in de gemeente (een belangrijke doelgroep in de Wmo). De gemeente kan door participatie van lokale organisaties meer zicht krijgen op wat er zich aan de basis in de praktijk afspeelt en kan dit in haar beleidskeuzes laten meewegen. Een bijkomend voordeel van deze vorm van participatie is dat veel van de betrokken lokale organisaties vanuit de eigen doelstellingen gewend zijn om belangen te behartigen in de gemeente. Hierdoor is er vaak al ervaring met beleidsmatig denken of anticiperen op mogelijke consequenties van beleid. Veel van de lokale organisaties hebben contacten met regionale of landelijke organisaties die hen hierin kunnen ondersteunen.