ADVIESRAAD MO - KAMPEN

************

Ouderen

Het cluster Ouderen in de WMO Adviesraad zet zich in voor de collectieve belangen van ouderen in de gemeente Kampen.


Ouderen maken een belangrijk deel uit van de samenleving. Daarom is volop deelnemen aan de samenleving zolang dat mogelijk is belangrijk. Van ouderen wordt verwacht dat ze steeds langer zelfstandig wonen en blijven meedoen in de samenleving. Er zijn verschillende organisaties die hen daarbij helpen. De gemeente streeft naar een goed voorzieningenniveau dat aansluit op de vraag van ouderen, zodat zij op een prettige manier kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij. De gemeente ondersteunt allerlei activiteiten en voorzieningen.


Ouderen die afhankelijk zijn van zorg van derden vragen om extra aandacht bij de vaststelling van het gemeentelijk beleid.


Het cluster Ouderen heeft tot doel te letten op een juiste uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), bijvoorbeeld met betrekking tot hulpvragen van ouderen maar ook:

  Overheveling AWBZ voorzieningen naar de WMO.

  Eigen bijdrage WMO-voorzieningen.

  Gemeentelijke ouderenregelingen.

  Het in stand houden van voorzieningen voor ouderen in de buitengebieden.

  De manier van wonen voor ouderen in de toekomst.

  Effecten bezuinigingen overheid e.a. op het welzijn van ouderen.

  De ontwikkelingen rondom een wijkgerichte aanpak.