ADVIESRAAD MO - KAMPEN

************

Geestelijke Gezondheids Zorg

Het cluster is onafhankelijk en behartigt emancipatie en zelfredzaamheid van mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en hun direct betrokkenen, zonder zelf een zorginstelling te worden.

Haar taak is signaleren en advies geven aan gemeente. Vanaf januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wmo, waarvan ambulante begeleiding en dagbesteding een onderdeel zijn. Dit zijn belangrijke onderwerpen voor mensen vanuit de GGZ.

Er verandert ook veel binnen het Beschermd Wonen (o.a. de RIBW). De verblijfszorg die gericht is op begeleiding ofwel beschermd wonen komt onder de Wmo te vallen. De toewijzing zal voorlopig via de centrumgemeente (=Zwolle) plaatsvinden. Bestaande cliënten met lichtere problematiek behouden hun rechten tot uiterlijk 2020, tenzij de indicatie eerder afloopt, maar zullen de komende jaren uitstromen naar zelfstandig wonen. Voor hen moet er dan passende woonruimte met ambulante begeleiding en dagbesteding zijn. Cliëntondersteuning door ervaringsdeskundigen kan een belangrijke bijdrage leveren als er sprake is van een onderzoek naar de hulpvraag tijdens het keukentafelgesprek.

De zwaarste groep cliënten, die zeer langdurig of levenslang aangewezen is op zorg met verblijf, gaat in de toekomst naar de nieuwe wet Langdurige Zorg (Wlz). Dit kan gaan om cliënten die nu een C pakket hebben (begeleiding) en al langer dan 3 jaar begeleid wonen en om cliënten met een B pakket (behandeling). Er wordt gewerkt aan objectieve, inhoudelijke toegangscriteria. Hiervoor is de gemeente niet verantwoordelijk.

                                                                                                                                    

Iedere inwoner van de gemeente Kampen die in aanraking komt met de GGZ kan zich opgeven. Het cluster biedt plek aan tien personen, allen met een verschillende achtergrond.